Điều khoản dịch vụ

Chào mừng đến với shivando.com. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn phải đồng ý và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc sử dụng trang web này bạn phải tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

  • Nội dung của các trang của trang web này chỉ dành cho những bạn trẻ trên 16 tuổi. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo.
  • Cả chúng tôi và bên thứ đều không đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin và tài liệu chúng tôi đưa ra và chúng tôi miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc sai sót nào trong phạm vi được pháp luật cho phép.
  • Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này với mục đích kinh doanh phục vụ bản thân mà chưa có sự đồng ý bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  • Thỉnh thoảng, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn tìm hiểu thêm thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết.